ಹೆಜಮಾಡಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಟೋಲ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಹೆಜಮಾಡಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗೆ ಟೋಲ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸೆ.30ರವರೆಗೆ ಸ್ಥೆಳೀಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ರಿಯಾಯತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಜಮಾಡಿಯ ಹಳೆ ಎಮ್‍ಬಿಸಿ

Read more