ಬೊಲೆಂಜಿರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ?

ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಹೆಜಮಾಡಿಯಿಂದ ಎರ್ಮಾಳು ಬಡಾವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯರಂಪಣಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ದೊರೆತ ಬೊಲೆಂಜಿರ್ ಮೀನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಲು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದೆ. ಹೆಜಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ

Read more