ಮೂಲ್ಕಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಗಜನಿ ಚರ್ಚ್‍ಗೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ವಿಗ್ರಹ

ಮೂಲ್ಕಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಗಜನಿ ಚರ್ಚ್‍ಗೆ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮೂಲ್ಕಿ ಕೊಸೆಸಾಂ ಅಮ್ಮವನರ ಚರ್ಚಿನಿಂದ ಬ್ರಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.