ಮೂಲ್ಕಿ: ಮರಿಯ ಮಾತೆಯ ಹಾಗೂ ರೋಸರಿ (ಜಪಮಾಲೆ) ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮೂಲ್ಕಿ: ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಜೀವನ ತತ್ವಗಳು ಆದರ್ಶ ಇಂದಿಗೂ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು ಯುವ ಜನತೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮೂಲ್ಕಿ

Read more