ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬೀಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬೀಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಬೀಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅವಕಾಶ —- ಎಚ್ಕೆ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ,ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಮುಟ್ಟಳಿವೆ

Read more