ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಆಷಾಢಾ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಕಟಾಹಾಪೂಪ ಸೇವೆ

ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಆಷಾಢಾ ಮಾಸದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಕಟಾಹಾಪೂಪ ಸೇವೆ – ಎಚ್ಕೆ ಹೆಜ್ಮಾಡಿ,ಪಡುಬಿದ್ರಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯ ಕಟ್ಟದಪ್ಪ ಸೇವೆ(ಕಟಾಹಾಪೂಪ ಸೇವೆ) ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿದೆ.ಶ್ರೀ

Read more